Handelsbetingelser Boxrum.dk

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på www.boxrum.dk 
www.boxrum.dk ejes af Brande El-service, CVR-nr. 21182583, adresse Hastrupvej 11, 7330 Brande, tlf. 71992699, e-mailadresse hd@henrikd.dk. 


Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde en aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesretten bortfalder dog i det øjeblik rummet tages i brug.

Fortrolighedspolitik

Vi forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Vi vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via dette link.
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - https://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mbp@shopstart.dk.Alm. Lejebetingelser Boxrum.dk

1. Lejens betaling
1.1 Betaling af leje
Lejen betales månedsvis forud. Lejen forfalder til betaling før næste lejeperiodes begyndelse. Der bliver ikke fremsendt særskilte lejeopkrævninger.
1.2 Manglende eller forsinket betaling
Manglende eller forsinket betaling medfører at adgangen til det lejede bliver spærret. Spærringen udløser et gebyr på 100,- kr, der skal indbetales inden adgangen til det lejede depotrum genetableres.
1.3 Renter
Ved indbetaling efter forfald opkræves morarenter ifølge renteloven.
 

2. Opsigelse
2.1 Lejens opsigelse
Lejeaftalen kan opsiges af lejeaftalens parter med 1 måneds varsel til ophør ved udgangen af en måned. Der gives ingen refusion dersom lejer vælger at flytte ud før udløbet af varslingsperioden.
 

3. Benyttelse af det lejede
3.1 Anvendelse
Depotrummet må alene anvendes til opmagasinering/oplagring af løsøre, herunder indbo. Depotrummet må ikke anvendes til andre formål.
3.2 Begrænsninger i anvendelse
Ingen eksplosiver eller brandfarlige væsker eller varer må oplagres. Ved oplagring af maskiner skal disse tømmes for olie, benzin, og lignende væsker før oplagringen. Køleskabe, frysere og andre genstande, der indeholder væsker eller kan forårsage skade på genstande i øvrige lejemål må kun opbevares i det lejede, såfremt de er forsvarligt indpakket eller drænet for væske. Alle former for mad eller ildelugtende produkter må ej oplagres. Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede. Der må ikke overnattes i depotrummet.
3.3 Lejers erstatningsansvar
Lejer er erstatningsansvarlig overfor tredjemand, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende lejemål. Lejer er erstatningsansvarlig overfor udlejer, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på udlejers ejendom.
 

4. Forsikring af det opbevarede
De i depotrummet opbevarede effekter er ikke omfattet af en af udlejer tegnet forsikring. Alle forsikringer vedrørende det opbevarede tegnes og betales af lejer i eget forsikringsselskab.
Opbevaring i det lejede sker for lejers eget ansvar og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for tab der måtte opstå som følge af, at lejers opbevarede genstande bliver beskadiget ved brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, hærværk mv.

5. Adgang til det lejede depotrum
5.1 Åbningstid
Lejer har alene adgang til det lejede i den af udlejer til enhver tid fastsatte åbningstid som fremgår af udlejers hjemmeside på internettet. Lejer skal have forladt depotrummet inden lukketid.
5.2 Ændring af åbningstid
Udlejer er uden forudgående skriftlig meddelelse midlertidigt berettiget til, i særlige tilfælde at ændre på den ovenfor angivne åbningstid, herunder er udlejer berettiget til at lukke for adgang til lageret, eller lade det lejede henstå ubetjent.
5.3 Automatiske porte, døre samt tekniske anlæg i øvrigt
Adgangen til det lejede foregår via automatisk styret port, der betjenes ved hjælp af udleveret brik. Udlejer kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tab eller lignende der måtte opstå som følge af pludseligt opståede svigt i den automatiske port, samt tekniske anlæg.
5.4 Udlejers adgang til det lejede
I tilfælde af skade der berører det lejede, herunder brand, oversvømmelse eller lignende, har udlejer ret til at skaffe sig adgang til det lejede for at afværge yderligere skade, skabe sig overblik over skadernes omfang og foretage reparationer heraf m.v. Udlejer har tillige ret til at skaffe sig adgang til det lejede med henblik på at foretage vedligeholdelse af lejemålet. Udlejer har endvidere ret til at skaffe sig adgang til det lejede, hvis udlejer skønner, at dette er nødvendigt. Såfremt det er uopsætteligt, kan udlejer skaffe sig adgang til det lejede uden videre. Udlejer skal dog i alle sådanne tilfælde efterfølgende orientere lejer om adgangen og årsagen hertil. Er adgangen ikke uopsættelig, skal udlejer orientere lejer på forhånd med mindst 14 dages varsel.
 

 

6. Overtagelse og forandringer
6.1 Overtagelse
Lejemålet overtages som det er og forefindes, ryddet og klar til at lejer kan opmagasinere sine løsøreeffekter i depotrummet.
6.2 Forandringer
Lejer skal bruge depotrummet som det er og må ikke foretage fysiske forandringer heraf af nogen art.
 

7. Ordensbestemmelser
7.1 Hunde og andre dyr må ikke medbringes
Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr i det lejede eller på ejendommen i øvrigt.
7.2 Adfærd på området
Såfremt lejer udøver forulempende adfærd eller trusler herom, eller på anden måde generer ejendommens personale eller andre lejere, er udlejer berettiget til at bortvise lejer fra det lejede og fra ejendommens område.7.3 Rygning er forbudt
Rygning og brug af rusmidler er strengt forbudt på ejendommens område.
7.4 Fjernelse af inventar mv.
Fjernelse af materiel fra ejendommen vil blive betragtet som tyveri og vil foranledige, at der foretages en politianmeldelse heraf.
7.5 Efterladte varer, skrald mv.
Indbo eller andre effekter, herunder skrald, der henstår i det lejede efter lejers fraflytning, vil blive fjernet på lejers bekostning. Efterladt indbo eller andre effekter på ejendommens grund vil blive bortskaffet uden varsel.
 

8. Regulering af lejen
Udlejer forbeholder sig ret til at regulere den til enhver tid gældende leje svarende til den procentvise stigning i nettoprisindekset.
 

9. Afståelse og fremleje
Lejer har ingen afståelses- og fremlejeret til lejemålet
 

10. Misligholdelse
Lejers manglende rettidige betaling af leje, lejers benyttelse af lejemålet i strid med lejeaftalen, herunder tilsidesættelse af ”Ordensbestemmelser for lejemålet” mv. udgør en misligholdelse af lejeaftalen.
I tilfælde af misligholdelse med betalingen nægtes udlejer adgang til depotrummet jf. pkt. 1.2.
Derudover og i andre tilfælde af misligholdelse kan lejeaftalen ophæves.
Inden lejeaftalen kan ophæves, skal den part som mener, at lejeaftalen er misligholdt, meddele dette til den anden part og give denne mindst 14 dages frist til at bringe misligholdelsen til ophør. Er misligholdelsen ikke bragt til ophør indenfor fristen, kan lejeaftalen ophæves.
 

11. Aflevering af lejemålet
Lejemålet afleveres i samme stand som ved overtagelsen, ryddet og fri for lejers effekter i depotrummet. Såfremt lejer har efterladt effekter i lejemålet, betragtes det som affald og bortskaffes for lejers regning. Lejer kan ikke gøre udlejer erstatningsansvarlig for værdien af effekter, som lejer har efterladt i lejemålet.
 

12. Salgsfuldmagt
Udlejer kan i stedet for bortskaffelse vælge at sælge effekter, som efterlades i depotrummet af lejer ved fraflytning. Udlejer kan ved salg af effekter modregne et tilgodehavende, som udlejer har mod lejer i provenuet. Overskydende provenu udbetales til lejer. Lejer giver ved sin underskrift på denne lejeaftale en uigenkaldelig fuldmagt til udlejer til at sælge effekter, som lejer måtte efterlade sig.